HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

Hozzájárulok, hogy a(z) NHS Services Kft. Székhely:1119 Budapest Etele út 59-61. , cégjegyzék száma: 01 09 350207 adószám: 26711573243) (továbbiakban: Kft), mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje. 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a Kft. számomra munkalehetőségekkel kapcsolatos hírlevelet küldhet. A munkahírlevél küldési szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulási nyilatkozat elfogadásával és aláírásával iratkozhatom fel. Az NHS Services Kft. a kapcsolattartás céljából az adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

Az adatkezelés célja: az Érintettekkel való kapcsolattartás, az Érintettek a cég  aktuális munkáiról való tájékoztatás, illetve az érintett munkaügyi bejelentése.

A kezelt adatok köre: 

 • név 
 • e-mail cím 
 • telefonszám
 • lakcim
 • adószám
 • taj szám
 • édesanyja neve
 • Bankszámlaszám
 • magasság
 • nyelvtudás
 • jogosítvány megléte
 • autó megléte
 • melyik városba vállal munkát

Adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR, általános adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez. 

Az adatkezelés címzettjei: a(z) NHS Services Kft.  ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, munkaügyes kolléga, könyvelője illetve  informatikusa. A cégünk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni. 

Az adatkezelés módja: A(z) NHS Services Kft. adatkezelése megfelel a GDPR által meghatározott adatvédelmi előírásoknak. A személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat. Jogaim a személyes adataim kezelésével kapcsolatban: 

 • tájékoztatást kérhetek a személyes adatok kezelésének módjáról 
 • visszajelzést kérhetek arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e 
 • kérhetem a személyes adataim indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, módosítását, a hiányos adatok kiegészítését 
 • tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen és kérhetem a személyes adataim törlését („elfeledtetését”), valamint azok zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint 
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbá 
 • panaszt tehetek a felügyelő hatóságnál (https://www.naih.hu/ panaszuegyintezes-rendje.html), illetve vizsgálatot kezdeményezhetek. Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal. A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzésére és ezek elősegítésére jogosult szerv: 
 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
 • Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410 
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu/ Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a(z) NHS Services Kft-t is. A(z) NHS köteles kérésemre tájékoztatást adni az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott • adataimról, 
 • azok forrásáról, 
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, 
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá 
 • személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A(z) NHS Services Kft a tájékoztatási kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 21 napon belül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. 

A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a(z)  NHS Services Kft-hez még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a(z) NHS Services Kft költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést a(z) NHS Services Kft. visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

A személyes adatok kezelése vonatkozó irányadó jogszabályok: – A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve – A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt). 

Tárhely szolgáltató:

Tárhely.Eu Kft.
tel: +36 1 789-2-789
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
tarhely.eu

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként hozzájárulok.

Cookie-k

Ha megjegyzést ír oldalunkhoz, engedélyezheti nevének, e-mail címének és webhelyének cookie-kba való mentését. Ezek az Ön kényelmét szolgálják, hogy ne kelljen újra megadnia adatait, amikor újabb megjegyzést ír. Ezek a sütik egy évig eltartanak. Ha meglátogatja bejelentkezési oldalunkat, ideiglenes cookie-t állítunk be annak megállapítására, hogy böngészője elfogadja-e a cookie-kat. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatokat, és a böngésző bezárásakor törlődik

Amikor bejelentkezik, több cookie-t is beállítunk, amelyek elmentik a bejelentkezési adatait és a képernyő megjelenítési lehetőségeit. A bejelentkezési cookie-k két napig, a képernyőbeállítási cookie-k pedig egy évig működnek. Ha az „Emlékezz rám” lehetőséget választja, a bejelentkezés két hétig megmarad. Ha kijelentkezik fiókjából, a bejelentkezési cookie-k törlődnek.

Ha szerkeszt vagy közzétesz egy cikket, a böngésző egy további cookie-t ment el. Ez a cookie nem tartalmaz személyes adatokat, és egyszerűen csak az éppen szerkesztett cikk bejegyzésazonosítóját jelzi. 1 nap múlva lejár.

Beágyazott tartalom más webhelyekről

Ezek a webhelyek adatokat gyűjthetnek Önről, cookie-kat használhatnak, további, harmadik féltől származó nyomon követést ágyazhatnak be, és figyelemmel kísérhetik az Ön interakcióját a beágyazott tartalommal, beleértve a beágyazott tartalommal való interakció nyomon követését is, ha rendelkezik fiókkal, és be van jelentkezve az adott webhelyre.